Algemene voorwaarden

Aandachtspunten:

1. Reservaties: Reservaties kunnen gebeuren bij ons op kantoor, via de website, telefonisch of per e-mail. Reservaties kunnen enkel gegarandeerd worden, na ontvangst van een reservatiebevestiging.

2. Waarborg: Standaard: € 500 per voertuig, luxe-voertuigen (Mercedes, BMW, …): € 1000, aanhangwagens: € 250, opleggers: € 500.

3. Bestuurder: De bestuurder dient in het bezit te zijn van: een geldig Belgisch rijbewijs en dit minimaal 1 jaar behaald hebben, een geldige Belgische Identiteitskaart, minimaal 21 jaar oud zijn.

4. Buitenland: Reizen naar het buitenland dienen op voorhand gemeld te worden. In geen geval mag het dekkingsgebied van de groene kaart overschreden te worden.

5. Betaling: Het volledige huurbedrag + waarborg worden vóór het vertrek vereffend. In geval van verhuur lange termijn dient het huurbedrag van de eerste maand + waarborg vereffend te worden vóór het vertrek

6. Verkeersovertredingen: Alle verkeersovertredingen zijn ten laste van de huurder met een bijkomende administratieve kost van € 15 incl. btw. Parkeerovertredingen worden door Delrue Rent Services NV betaald en gefactureerd naar de klant. Snelheidsboetes worden geprotesteerd bij de juiste instantie.

7. Kilometervergoeding: In de dagprijs zijn 200 km inbegrepen, tenzij anders vermeld. In de maandprijs zijn 4000 km inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij het huren van een vrachtwagen of trekker zijn alle gereden kilometers ten laste van de huurder.

8. Kilometerheffing: De kilometerheffing voor voertuigen met MTM van +3.5 ton zijn ten laste van de huurder met een bijkomende administratieve kost van € 6,5 incl. btw.

9. Brandstof: De brandstof is niet inbegrepen in de huurprijs. De voertuigen vertrekken steeds volgetankt en dienen volgetankt terug te keren. Indien dit niet gebeurd is wordt de brandstof aangerekend.

10. Reinigen: De voertuigen dienen proper ingeleverd te worden. Reinigingsbeurten worden doorgefactureerd aan € 20 incl. btw per begonnen half uur.

11. Roken: Roken in de voertuigen is verboden. Indien er wel wordt gerookt wordt € 125 incl. btw aangerekend.

12. Ongeval: Het Europees aanrijdingsformulier dient steeds ter plaatse ingevuld te worden (zie handschoenvakje). Een ongeval dient binnen de 24 uur gemeld te worden telefonisch en via e-mail naar info@delruerent.be.

13. Schade: Alle schade moeten vergoed worden volgens bestek van een deskundige. De klant mag een tegen expertise uitvoeren door een erkend expertisebureau, binnen de week na het vastgesteld resultaat van onze expert.

14. Burgerlijke aansprakelijkheid: franchise van € 750 incl. btw. per schadegeval. Extra vrijstelling van € 250 incl. btw, indien de bestuurder jonger is dan 26 jaar.

15. Omnium: franchise van € 1500 incl. btw per schadegeval, met uitzondering van dakschade (door vb aanrijding brug, bomen,...) hier geldt een franchise van € 8500 incl. btw. Extra vrijstelling van € 500 incl. btw, indien de bestuurder jonger is dan 26 jaar.

16. Glasbreuk: Franchise bij glasbreuk bedraagt € 250 incl. btw per schadegeval. Bij een kleine ster bedraagt de franchise € 50 incl. btw.

17. De verzekering komt niet tussen bij: een (verkeers)ongeval zonder aangifte, laattijdige aangifte (meer dan 48 uur na het ongeval), ongevallen zonder tegenpartij, ongeval met vluchtmisdrijf, dronkenschap, aanrijding tegen vast voorwerp (muur, paal, etc.), overbelading van het huurvoertuig en glasbreuk. In al deze gevallen is de schade aan het huurvoertuig en de eventuele bijhorende kosten volledig ten laste van de huurder.

18. Werkuren: Chauffeurs of bediening (vb meubellift) worden aangerekend aan € 20 incl. btw per begonnen half uur.

19. Leveringen: Leveringen in een straal van 10 km rond een afhaalpunt worden aangerekend aan € 25 incl. btw per geleverd voertuig. Leveringen verder dan 10 km van een afhaalpunt worden aan € 2,5 incl. btw per km aangerekend.
1. Overeenkomst

De verhuurder geeft hiermede in huur aan de huurder het op hiervoor beschreven voertuig met inbegrip van alle officiële documenten en dit onder de hiernavolgende specifieke voorwaarden.


2. Duur van de overeenkomst

2.1. Zie termijn bepaald op de huurovereenkomst.

2.2. De huurder dient het voertuig bij het verstrijken van de overeengekomen duur terug te brengen.

2.3. Bij langere gebruikstelling dan voorzien, dient de huurder de verhuurder 24 uur op voorhand te verwittigen en de bijkomende huur te betalen.

2.4. Indien de huurder geen gevolg geeft aan het verzoek van de verhuurder om het voertuig in te leveren, heeft de verhuurder het recht bezit te nemen van het voertuig, zelfs indien de huurder zich daartegen zou verzetten. In dit geval heeft de huurder niet het recht klacht wegens bezitneming in te dienen. De kosten die uit dergelijke bezitneming voortspruiten vallen ten laste van de huurder.

2.5. De huurder behoort het voertuig, eveneens de daar bijhorende toebehoren en documenten, in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij het in ontvangst genomen heeft, afgezien van de normale slijtage ontstaan uit een geoorloofd gebruik van het voertuig.

2.6. De verhuurder kan te allen tijde de overeenkomst zonder enige pleegvormen ontbinden en het voertuig terugnemen, indien de huurder zich niet aan de overeenkomst houdt of op onverantwoorde of in strijd met de wettelijke voorschriften gebruikt maakt van het voertuig, overlijden van de huurder, protest ten laste van de huurder, beslag ten laste van de huurder.

2.7. De huurder zal de verhuurder volledig vrijwaren tegen alle schadelijke gevolgen, die deze laatste mocht ondervinden door het niet naleven van de wettelijke voorschriften.


3. Huurtarieven

3.1. Waarborg: bij het afsluiten van de huurovereenkomst wordt een waarborg gevraagd. Deze waarborg zal geen interesten ten voordele van de huurder opbrengen, het is de verhuurder tevens toegelaten om deze waarborg te gebruiken. De waarborg wordt teruggestort op het rekeningnummer die vermeld staat bij de klantgegevens op het contract.

3.2. Afrekening en vervaldatum: de huurder dient voor het voertuig beschreven in de huurovereenkomst vergoeding te betalen welke volgens op de huurovereenkomst voorkomende tarieven berekend wordt.

3.3. De afrekening wordt gedaan na het binnenbrengen van het voertuig en het verstrijken van de huurovereenkomst en dient totaal betaald te worden, binnen de betalingstermijn vermeld op de factuur of door middel van afhouden van de waarborg.

3.4. In geval de huurder een derde persoon voor de betaling van het huurbedrag opgegeven heeft en indien de verhuurder zich hiermede akkoord verklaard heeft, dan dient, indien deze derde persoon nalaat het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te betalen, de huurder de betaling van het betreffende bedrag zelf te verrichten.

3.5. De facturen zijn stipt betaalbaar binnen de betalingstermijn. Nalatigheidsintrest 12%, van rechtswege, zonder aanmaning vanaf de vervaldag. Bij niet betaling na ingebrekestelling wordt de factuur verhoogd met 15% met een minimum van € 125 en een maximum van € 250.000. Alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd.

3.6. Iedere periode welke begonnen is, wordt aanzien als een volledige verhuring en dient dus volledig betaald te worden.

3.7. De verhuring en verantwoordelijkheid van de huurder van het voertuig eindigt door de ontlasting gegeven door de verhuurder.


4. Aflevering en gebruik van het voertuig

4.1. Het voertuig wordt met een volle tank en motorolie op normaal peil afgeleverd. Het verbruik valt ten laste van de huurder.

4.2. Het voertuig mag in geen van de volgende gevallen gebruikt/bestuurd worden: A. voor onwettige doeleinden of onwettige wijze; B. voor het aandrijven of slepen van voertuig/aanhangwagen niet vermeld op de huurovereenkomst; C. voor sportwedstrijden, rally's, betrouwbaarheidstesten, snelheidstesten, rijlessen of rijexamen; D. door gelijk welk ander persoon dan de huurder of diegene die op de overeenkomst vermeld staat als bestuurder of door een mecanicien bij autopech; E voor het vervoeren van een groter aantal personen dan waarvoor de wagen uitgerust is bij inhuurneming; F. voor het vervoeren van een groter gewicht dan officieel is toegelaten; G. door om het even welke persoon die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften, teneinde een voertuig te besturen o.a.: leeftijd; geldig rijbewijs; schorsing rijbewijs; geïntoxiceerd door alcohol/drugs. H. in strijd met de wegcode of andere wetten


5. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de huurder

5.1. De huurder is verplicht de wagen als een goede bestuurder te besturen en er de nodige zorg aan te geven.

5.2. De huurder erkent, behoudens strijdende en schriftelijke verklaring bij aanname van het voertuig, in goede staat van onderhoud, goede werking en zuiverheid ontvangen te hebben, voorzien van alle wettelijke uitrusting toebehoren en documenten voor normaal vervoer.

5.3. Indien de huurder van het voertuig defecten vaststelt die afbreuk doen aan de reglementen op de verkeersveiligheid of indien hij schade vaststelt die verdere schade zou kunnen brengen, dan mag hij het voertuig niet verder gebruiken tot op het ogenblik dat het defect of schade hersteld is.

5.4. De huurder is verplicht de verhuurder onverwijld op de hoogte te stellen wanneer hij dergelijke fouten of schade aan het voertuig waargenomen heeft.

5.5. De huurder heeft niet het recht herstellingen uit te voeren of te laten uitvoeren alvorens de verhuurder zijn schriftelijke toelating geeft.

5.6. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig evenals aan de uitrusting en het toebehoren ervan, die tijdens de terbeschikkingstelling van het voertuig opgelopen wordt in zoverre deze schade niet op normale slijtage berust of door een verzekering gedekt is. De huurder blijft aansprakelijk voor alle schade tot en met het moment waarop de schade wordt gecontroleerd, ook al bevindt het voertuig zich reeds op de parking van de verhuurder.

5.7. De huurder dient de verhuurder schadeloos te stellen voor het verlies van het voertuig of indien er beslag op gelegd of indien een derde persoon aan wie het voertuig ter beschikking gesteld werd om gelijk welke reden niet meer in zijn bezit heeft.

5.8. De huurder mag het voertuig onder geen enkel beding bewaren of vervreemden; o.a. onderbewaren, welke oorzaak ook moge zijn, waaronder exporteren of met schulden of voorrechten belasten.

5.9. De huurder aanvaardt hierbij ook de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het gehuurde voertuig en voor alle vereiste uitrustingen, toebehoren en documenten.

5.10. De huurder is verplicht de verhuurder onmiddellijk te verwittigen bij defecte kilometerteller.

5.11. De huurder is verplicht bij voertuigen uitgerust met een digitale tachograaf zijn bestuurderskaart in te geven en de wetgeving van rij- en rusttijden te respecteren alsook de nodige opleidingen te volgen inzake vakbekwaamheid.

5.12. Niet in acht nemen van de hoogte is volledig ten laste van de huurder.


6. Aansprakelijkheid tegenover derden

6.1. Het verhuurde voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden, de bedragen zijn in de polis vermeld.
6.2. De schade bij derden die niet door de verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid gedekt zijn, is ten laste van de huurder.
6.3. De huurder dient in dit verband de verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen gerechtelijke vervolging.


7. Verzekering eigen schade

7.1. De herstellingskosten voor de beschadiging aan het gehuurde voertuig dienen door de huurder betaald te worden ongeacht wie schuld heeft en in alle geval ten bedragen van de op de huurovereenkomst vermelde vrijstelling.

7.2.Schade aan het voertuig die op de huurovereenkomst vermelde vrijstelling overtreft is ten laste van de verhuurder, voor zover de schade volgens de algemene voorwaarden van de verzekering door de omniumverzekering gedekt is, nochtans enkel op voorwaarde dat de bepalingen onder punt 4.2.A tem 4.2.H van deze overeenkomst nageleefd werden. Indien krachtens de voorafgaande bepalingen de schade die het voertuig heeft opgelopen te dragen, alsmede de schade door de verhuurder geleden wegens niet beschikbaarheid van het gehuurde voertuig gedurende de herstellingen of gedurende leveringstijd van een nieuw voertuig ter vervanging van het gehuurde voertuig.


8. Aansprakelijkheid van de verhuurder

8.1. Indien het voertuig niet tijdig bij de aanvang van de huurtermijn aan de huurder afgeleverd wordt of indien het huurvoertuig tijdens de huurtermijn buiten gebruik geraakt, dan zal de verhuurder voor zoverre hij onmiddellijk over een gelijkaardig voertuig kan beschikken, een vervangingsvoertuig voorzien, echter zonder verbintenis en zonder dat de huurder aanspraak kan maken op schadeloosstelling voor de opgelopen kosten of voor andere schade.

8.2. Evenmin heeft hij recht op gratis vervoer over het volledige of gedeeltelijke traject ervan.

8.3. Indien de huurder tijdens het gebruik van het voertuig stoffelijke schade of lichamelijk letsel oploopt, kan hij in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding vanwege de verhuurder.

8.4. Vervoer van het verhuurde voertuig, takelkosten, depannage- en herstellingskosten zijn slechts ten laste van de verhuurder indien zij veroorzaakt zijn door normale slijtage of breuk binnen zijn schuld.

8.5. Eventuele verblijfs-, reis- of vervoerskosten en andere schade ingevolge een defect aan het gehuurde voertuig zijn ten laste van de huurder.

8.6. De verhuurder zal instaan voor de inschrijving en zal de wagen doen verzekeren naar Belgische normen.


9. Vaststellen van het aantal kilometers

9.1. Indien wegens technisch defect de kilometerteller niet meer werkt, dient de huurder de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

9.2. Het aantal kilometers dat uit hoofde van het onderhavig contract door het voertuig afgelegd is, wordt vastgesteld door de kilometerteller af te lezen, die door de fabrikanten in het voertuig is aangebracht of door het aantal gereden kilometer vastgesteld door het track en trace systeem.


10. Vroegtijdig beëindigen

10.1. Indien gewichtige redenen aanwezig zijn, kan de verhuurder reeds voor het einde de verhuringstermijn eisen dat het voertuig onmiddellijk ingeleverd wordt. De kosten die hieruit voortspruiten zijn ten laste van de huurder. Als gewichtige redenen kunnen in het bijzonder aangehaald worden het niet naleven van bepalingen van dit contract en het geven van verkeerde inlichtingen door de huurder met betrekking tot zijn persoon of tot feiten die van belang zijn bij het ingaan van de huurovereenkomst. In dergelijke omstandigheden is de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden, evenals in geval van faling, concordaat of onbekwaamheidsverklaring van de huurder.

10.2. Indien na het verstrijken van de huur of na ontbinding ervan het gehuurde voertuig betrokken wordt in een ongeval, kan de huurder verplicht worden de volledige schade aan de verhuurde wagen en/of schade door de verhuurde en/of derden geleden te vergoeden. Voor elke dag na de bij de huurovereenkomst voorziene huurperiode wordt buiten het normale huurgeld een forfaitaire schadevergoeding van € 150 per dag incl. btw aangerekend, vermeerderd met eventuele kosten.


11. Eventuele kosten

11.1. De huurder en de bestuurder zijn verantwoordelijk voor het Proces Verbaal, en de begane overtreding tijdens de duur van de huur van het voertuig. Zij verbinden zich ertoe aan de bevoegde overheid te verklaren dat zij het gehuurde voertuig niet gebruiken voor rekening van de verhuurder en dat zij alle verantwoordelijkheid op zich nemen voor de staat van het voertuig, zijn wettelijke uitrusting, toebehoren en documenten, voor de begane strafrechtelijke of burgerlijke fouten. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle aansprakelijkheid.
11.2. Kilometerheffingen of andere tolgelden in welke vorm dan ook zijn ten laste van de huurder.
11.3. De huurder zal verantwoordelijk zijn voor het overschrijden van het nuttige laadvermogen en/of maximum aantal toegelaten personen en/of toegestane rij- en rusttijden.
11.4. De verhuurder heeft op ieder ogenblik het recht het gehuurde voertuig te vervangen door een ander met gelijkaardige of extra mogelijkheden, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen.
11.5. De huurder mag, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder zelfs om redenen van defect of ongeval, het voertuig niet achterlaten zoniet zal de verhuring lopen tot het terugbrengen en de herstelling van het voertuig.
11.6. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor zaken die de huurder in het gehuurde voertuig heeft achtergelaten bij de teruggave van het voertuig, hij zal, in voorkomend geval, zonder aansprakelijkheid de huurder kennis geven van deze achterlating.